สำนักวิชาการและประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
109 หมู่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-713556-9 , แฟ็กซ์ 035-713560

Copyright © 2014 All Rights Reserved.

สำนักวิชาการและประกันคุณภาพ Office of Academic อ.มยุรี เนื่องจากอินทร์ ผอ.สำนักวิชาการและประกันคุณภาพ
ดาวน์โหลดhttp://acad.ayothaya.ac.th