สำนักงานวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-713556 ต่อ 33  , แฟ็กซ์  035-713560

Copyright © 2014 All Rights Reserved.

อาจารย์มยุรี เนื่องจากอินทร์ ผู้อำนวยการสำนัก

ประกันคุณภาพการศึกษา

2557


2557


เว็บไซต์หน่วยงานภายใน


สำนักอธิการบดี

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด

สำนักทะเบียนและวัดผล

สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักวิจัยและพัฒนา


- ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (เกณฑ์ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557”


- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558