สำนักงานวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-713556 ต่อ 33  , แฟ็กซ์  035-713560

Copyright © 2014 All Rights Reserved.

ผู้อำนวยการสำนัก

ประกันคุณภาพการศึกษา

2557


2557


เว็บไซต์หน่วยงานภายใน


สำนักอธิการบดี

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด

สำนักทะเบียนและวัดผล

สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักวิจัยและพัฒนา
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

16/12/2557

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปี 2556

29/01/2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์แตกต่างจากการทวนสอบผลการประเมินรายวิชาอย่างไร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา"