อ.สุวุฑฒ์  พงษ์วารินศาสตร์

สำนักวิชาการและทะเบียนวัดผล สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
109 หมู่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-713556-9 ต่อ 38, แฟ็กซ์ 035-713560

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
คู่มือนักศึกษา
ข้อบังคับและแนวปฎิบัติ
หลักสูตรของสถาบัน
ปฎิทินวิชาการ
คู่มือการพัฒนา
และการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร